GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1. Quá trình hình thành, phát triển

     Xuất phát từ yêu cầu phòng và chữa bệnh đảm bảo sức khoẻ của nhân dân trong tỉnh Thuận Hải nói riêng và toàn xã hội nói chung, hạn chế tối đa thuốc ngoại nhập. Từ yêu cầu thiết yếu đó, theo yêu cầu phát triển của ngành dược phẩm trong tỉnh  Thuận Hải. Căn cứ nghị định số 02/ND ngày 15/9/1975 của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hoà miền nam Việt Nam, UBND cách mạng tỉnh Thuận Hải (nay thuộc tỉnh Bình Thuận) ra quyết định số 292/QĐ-UB ngày 2/3/1976 thành lập Công Ty Dược Phẩm Thuận Hải.

     Theo quyết định số 594QĐ-UB ngày 19/7/1989 sát nhập công ty và xí nghiệp sản xuất, đổi tên là Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Thuận Hải.

     Căn cứ quyết định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991, Nghị định số 156/HĐBT ngày 7/5/1992 của hội đồng Bộ trưởng, thông báo số 7300/TC-TB ngày 7/11/1992 của Bộ Y Tế về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước và theo quyết định số 684/UB-BT đổi tên Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Thuận Hải thành Công Ty Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận (viết tắt là PHAPHARCO).

    Căn cứ quyết định số 1843/QĐ-CTUBQB của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ngày 26/7/2001 về việc cổ phần hoá chuyển doanh nghiệp nhà nước Công Ty Dược Và Vật Tư Y Tế Bình Thuận thành Công Ty Cổ Phần Dược Và Vật Tư Y Tế Tỉnh Bình Thuận cho đến hôm nay.

 2. Chức năng, nhiệm vụ

    Sản xuất Dược Phẩm, mỹ phẩm.

    Kinh doanh Dược Phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế.

3. Tổ chức nhân sự

    Nhân sự hiện nay của Công ty với hơn 200 cán bộ công nhân viên. Trong đó trình độ Thạc Sỹ: 2 người, chuyên khoa I: 2 người, Dược Sỹ Đại Học: 25, còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp dược